இயற்கை விவசாயம்                                                                                                                                                        வெளியீடு 
           பசுமை நயாகன்
                 9383886749 
                                                                                       
                                                                                                                                             
                                                                         இயற்கை வேளாண் சங்கம
                                                                                                       பதிவு எண் 29/2012
                                                                எண் : 27, வயர்லஸ் ஸ்டேசன் ரோடு, போருர்,
                                                                                                        சென்னை - 116.
                                                                                திரு.த.ஜான் தன்ராஜ் MA.MED. தலைவர்
                                                                                                         பேச்: 9882779909
                                                                            திரு. ஜெய.பொன்னரசு இணை செயலாளர்
                                                                                                          பேச் : 9444165946